پرداخت در محل


     در حال حاضر این امکان تنها برای سفارش دهندگان شهر تهران فعال میباشد.